กฎหมาย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

ท่านผู้ที่ซื้อรถใหม่ออกจากโชว์รูมมีป้ายเชียงรายแดงติดกับรถดูแล้ว

เท่สะดุดตาผู้คนเป็นยิ่งนัก ท่านรู้ไหมว่าท่านก าลังใช้รถผิดกฎหมาย

อยู่นะคะ…. ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจว่า รถที่จะน ามาใช้บนท้อง

ถนนได้จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีให้ครบถ้วนถูกต้อง

เสียก่อน รถที่จดทะเบียนแล้วทางราชการจะออกแผ่นป้ายเชียงรายทะเบียน

และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปี หรือที่เรียกกันติดปาก

ว่า “ป้ายเชียงรายวงกลม” นั้นเอง ดังนั้น รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนห้ามใช้รถ

บนท้องถนนมีบทบัญญัติห้ามไว้ในมาตรา ๖ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา ๕๙ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

คงจะมีค ำถำมตำมมำว่ำ “แล้วป้ำยแดงละ… เป็นป้ำยที่