การประเมิน

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

การประเมินโดยชำระภาษีได้ที่สำนักงานเขต ซึ่งข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบนั้นตั้งอยู่หรือที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การชำระภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบจะกระทำโดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของ

ธนาคารที่สั่งจ่ายแก่กรุงเทพมหานครก็ได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และให้ถือว่าวันที่ได้ทำการส่ง

ดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ

2.3 การขอผ่อนชำระภาษี

ถ้าภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวด

งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆเวลาชำระ

ภาษี และให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆเวลาชำระภาษีงวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้าย