การแสดง

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

“ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์” หมายความว่า ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ้ำหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (2)     การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ต้องใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสังคม และต้องไม่มีลักษณะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือชักจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องสื่อความหมายโดยการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นความรู้อย่างชัดเจนในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือเป็นวิทยาการความรู้ที่สร้างค่านิยมที่ดีของสังคม โดยไม่มีการปรากฎภาพของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ป้ายเชียงรายไวนิล(vinyl)คือ ป้ายเชียงรายที่มีผ้าใบ หรือไวนิลเป็นวัสดุหลัก ลักษณะของไวนิลจะมีความยืดหยุ่นสูง ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์ประเภทอื่น อีกทั้งราคาที่ไม่แพงนักในเนื่องจากปัจจุบัน ทำให้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มักทำป้ายเชียงรายไวนิล ในการทำสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต่างๆ ทำให้สังเกตได้ว่าถ้าเราเดินไปตามถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ก็จะเห็นป้ายเชียงรายไวนิลอยู่เต็มไปหมด มีทั้งแขวนตามหน้าร้าน และติดบนโครงเหล็กขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเลยก็มี ผ้าไวนิลเองก็จะถูกนำไปเป็นวัสดุหลักของป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟทุกประเภท เนื่องจากการติดตั้งและจัดเก็บง่าย สะดวก และมีความสวยงามด้วย ทำให้สื่อประเภทป้ายเชียงรายไวนิล ยังคงเป็นป้ายเชียงรายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเนื่องจากปัจจุบันและอีกหลายๆปีข้างหน้าด้วย คงยากที่จะมีสื่อการโฆษณาในยุค