การโฆษณา

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

เครื่องมือสำคัญที่นำการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มผู้บริโภค สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเสนอ นักการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่งสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็น 3 ประเภท คือ

3.1 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่ประชาชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า แบบตัวอย่างสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า (Catalogs) เป็นต้น

3.2 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้เสียง ภาพ หรือตัวอักษร ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

3.3 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทอื่น ๆ

หมายถึง สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น ภาพยนตร์ อินเทอร์เนต สื่อที่ใช้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่จุดขาย รวมถึงสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน นอกสถานที่ เช่น ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่ ป้ายเชียงรายราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ธงราว แผ่นป้ายเชียงรายต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ป้ายเชียงรายรถประจำทาง หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันรอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

  1. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ ชื่นชมหรือชอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ