ข้อดีของป้ายโฆษณา

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

– ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์

– มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายต้องมีความชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม

– รูปภาพและข้อความที่นำเสนอต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

– สามารถเข้าใจได้ง่าย ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ข้อดีของป้ายโฆษณา

– ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และสามารถเลือกตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

– มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

– สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี

– ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการนำเสนอข้อมูล

– ข้อความที่กะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดความจดจำ

ข้อเสียของป้ายโฆษณา

– การนำเสนอข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ

– การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย