ความยุ่งยาก

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

3. มีการแบ่งแยกกลุ่มผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกฟังได้หลายสถานี อาจทำให้พลาดเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

4. มีความยุ่งยากในการซื้อสื่อ เนื่องจากมีจำนวนสถานีมาก ทำให้ยากต่อการเลือกเวลาและสถานี

5. ข้อมูลวิจัยผู้ฟังมีจำกัด มีปัญหาในการวัดปริมาณผู้ฟัง ทำให้ผู้วางแผนแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขาดข้อมูลที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการซื้อเวลาวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัย ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสร้างความถี่ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่มีข้อจำกัดในด้านภาพและอายุของเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่สั้น ประกอบกับการที่ผู้ฟังมักทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วย ทำให้ความสนใจในเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลลดลง วิทยุกระจายเสียงจึงเหมาะที่จะเป็นสื่อเสริมโดยการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้บ่อยเพื่อเตือนความจำ การเลือกสถานี รายการและเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ จะทำให้แผนการรณรงค์แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเกิดประสิทธิภาพ

7. สื่อโทรทัศน์ (Television)

ข้อดีของสื่อโทรทัศน์

1. ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทดแทนได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์

2. ผู้ชมเก็บเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้มากเพราะมีทั้งภาพและเสียง