ความหมาย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

หรือใช้ในกรณีผู้แทนจ าหน่ายขับรถไปส่งลูกค้า ส าหรับ “เพื่อซ่อม”

ก็มีความหมายตรงตัวคือ ใช้ขับเพื่อน ารถไปซ่อม แต่โดยข้อเท็จจริง

รถส่วนใหญ่ที่น าไปซ่อมจะเป็นที่จดทะเบียนแล้ว จึงไม่ปรากฏว่ามี

การใช้ป้ายเชียงรายแดงเพื่อน ารถไปซ่อม การใช้รถส าหรับเพื่อขายเพื่อซ่อม

ดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

เสียก่อน ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ขอรับใบอนุญาตส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ประกอบการกิจการขายหรือ

ซ่อมรถไม่ปรากฏว่ามีการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อได้รับ

ใบอนุญาตแล้ว นายทะเบียนจะออกสมุดคู่มือประจ ารถและ

เครื่องหมายพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า “ป้ำยแดง” ให้ โดยสามารถใช้