คุณภาพ

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

5.ป้ายเชียงรายต้องใช้วัสดุคุณภาพ เพื่อเน้นอายุการใช้งานให้ได้ด้าน ไม่ต้องมาดูแลหรือซ่อมบำรุง ในด้านต่างๆ (สี อุปกรณ์ไฟ โครงสร้าง)

6.ป้ายเชียงรายต้องให้ได้ตัวอักษรในการโฆษณาที่ใหญ่ชัดเจน ไม่ต้องมีข้อความมาก เนื่องจากจะทำให้ตัวอักษรเล็ก

7.แบบของป้ายเชียงรายต้องให้ได้สัดส่วน และเลือกแบบของตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน และทันสมัย

ปัจจุบันป้ายเชียงราย เป็นหัวใจในการทำธุรกิจ การทำธุรกิจให้คนรู้จักและสนใจในแหล่งที่ตั้งของธุรกิจนั้น

ป้ายเชียงรายจะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการมองเห็น ซึ่งการทำป้ายเชียงรายจะต้องให้ได้ประโยชน์และชัดเจนที่สุด

1) ป้ายเชียงรายเป็นสื่อที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านทำธุรกิจอะไร และบอกชื่ออาคารสถานที่ตั้ง