ชำระ

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

ที่ต้องชำระงวดที่หนึ่งและงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

2.4 เงินเพิ่ม

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบในกรณีและอัตราดังนี้

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบภายในเวลาที่มักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆ ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้อง

เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเว้นแต่กรณีที่เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง

กรณีที่เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบได้มาขอแก้ไขแบบแสดง

รายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบให้้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน