ตลอด

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

และบริการ ตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ

ลักษณะของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

  1. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการสื่อสารจูงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูด การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ ที่มีผลให้ผู้บริโภคเป้าหมาย คิดคล้อยตาม กระทำตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องการ
  2. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา
  3. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการนำเสนอ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็วที่สุด ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างกว้างขวาง ไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึง
  4. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการเสนอขายความคิด สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า และบริการ โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้บริโภค เกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือบริการที่เสนอขาย
  5. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องระบุผู้สนับสนุนหรือตัวผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ซึ่งมีผลความเชื่อถือของผู้บริโภค

ของผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นว่า เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า(Advertising) มิใช่ เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันชวนเชื่อ (propaganda)

6. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องจ่ายค่าตอบแทนในการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันในสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร เป็นต้น ดังนั้นผู้การโฆษณาในยุค