ถนน

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

กรณีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ให้ใช้คำที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทดังกล่าว

( ที่มา : ประกาศคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2553 )

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงราย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549

(1)           ภายในระยะ 50 เมตร จากแนวเขตทางพิเศษ เขตทางรถไฟ                เขตแม่น้ำเจ้าพระยา และ

เขตทางถนนสายหลักที่กำหนด

(2)           ภายในระยะ 200 เมตร จากศูนย์กลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

และอนุสาวสรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ข้อยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อ (4) ภายใน 5 บริเวณดังกล่าว ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงรายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายเชียงราย ดังต่อไปนี้

(1)           ป้ายเชียงรายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายเชียงรายของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ป้ายเชียงรายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

(2)           ป้ายเชียงรายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ ( logo ) และป้ายเชียงรายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายเชียงรายชื่ออาคาร ป้ายเชียงรายชื่อสถานประกอบการ ป้ายเชียงรายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกัน ไม่เกิน                   5 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน12 เมตร แต่มิใช่ป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงรายบนหลังคา