นวัตกรรม

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

นวัตกรรมโฆษณาเมื่อไม่นานมานี้ได้แก่การโฆษณาแบบกระจายไปทั่ว กล่าวคือ การโฆษณาตามที่สาธารณะ

เช่นการโฆษณาตามรถ หรือการโฆษณาแบบอินเทอร์แอฟทีฟที่อนุญาตให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาได้

ความสำคัญของโฆษณา

บทโฆษณาประกอบด้วยรายละเอียด ต่างๆ ที่ผู้ต้องการจะนำเสนอให้ผู้บริโภคทราบ เข้าใจและเกิดการกระทำ

บางอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักวางแผนโฆษณาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี สามารถทำโฆษณาให้ผู้บริโภคพอใจ

การโฆษณาจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภค และ ต่อผลิตภัณฑ์คือ

ปรับแต่งความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากบาง ครั้งผู้บริโภคไม่ทราบถึงความต้องการ

ของตน บทโฆษณาที่มีความละเอียดสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์