ประเภท

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบและประเภทของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบรวมกัน ถ้าเป็นข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่มีขอบเขตมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆได้ การคำนวณ

พื้นที่ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆได้

ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสำหรับมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด

แล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร

ถ้าต่ำกว่าปัดทิ้ง การประกอบกิจกรรมต่างๆกับประเภทของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ คำนวณเป็น

ที่ได้เสียภาษีแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น