ป้ายเชียงราย

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

องค์ประกอบของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจำแนกออกเป็น  4  ประการ  ได้แก่

  1. ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertiser)

คือ  เจ้าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  เจ้าของบริการ  ซึ่งจะต้องประสานกับงานด้านการตลาดของหน่วยงานนั้น การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทุกชิ้นจะต้องปรากฏตัวผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้ชัดเจน  และผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทั้งหมด

  1. สิ่งการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertisement)

คือ  การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ทำสำเร็จรูปแล้ว  หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพซึ่งจะสื่อ ถึงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ ที่เห็นอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  รวมถึงภาพยนตร์การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ทางโทรทัศน์และบทการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทางวิทยุ  เป็นต้น

  1. สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertising)

คือ สื่อที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเลือกใช้ในการเผยแพร่งานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มบริโภคเป้าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มผู้บริโภค  สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน