ป้ายเชียงราย

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

เกิน  32   เมตร

(3)           ป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงรายที่อาคารให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

(4)           ป้ายเชียงรายที่ติดผนังอาคารที่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้ยื่นได้โดยไม่ต้องล้ำที่สาธารณะส่วนต่ำสุดของป้ายเชียงรายต้องไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดับทางเท้าและสูงไม่เกินความสูงของอาคาร

(5)           ป้ายเชียงรายที่ติดตั้งอยู่บนที่ดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายเชียงรายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ และสูงไม่เกิน  30  เมตร มีความยาวไม่เกิน  32 เมตรและต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

( ที่มา :  (1) – (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543 ) , (3) – (5) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544  )

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์

เพื่อประกอบการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (1)     “ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์” หมายความว่า ภาพเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า