ป้ายเชียงราย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

จดทะเบียนแล้วหรือยัง???”

ส าหรับเรื่องป้ายเชียงรายแดงมีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ่งกฎหมาย

อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีเพื่อขายเพื่อซ่อมเท่านั้น ความหมาย

ของค าว่า “เพื่อขาย” หมายถึง กรณีที่ผู้ผลิตจัดส่งรถไปยังผู้แทน

จ าหน่ายซึ่งเดิมไม่มีรถบรรทุกส าหรับบรรทุกรถไปยังผู้แทนจ าหน่าย

จึงต้องใช้วิธีขับรถไปส่งผู้แทนจ าหน่าย หรือในบางท้องที่ที่การ

คมนาคมไม่สะดวกก็ยังจ าเป็นต้องใช้วิธีขับรถไปส่งเช่นเดียวกัน