ป้ายเชียงราย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันได้และให้ใช้ได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง

พระอาทิตย์ตก และก าหนดหน้าที่ให้ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายรถที่

ได้รับใบอนุญาตต้องบันทึกรายการในสมุดคู่มือประจ ารถเกี่ยวกับ

ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ ความประสงค์

ในการขับรถ วัน เดือน ปีและเวลาที่น ารถออกไปขับและกลับถึงที่

ชื่อ สกุลของผู้ขับรถ

แต่ความเข้าใจของสังคมทั่วไปเข้าใจว่า ผู้ซื้อรถจากตัวแทน

จ าหน่ายที่ติดป้ายเชียงรายแดงสามารถใช้รถดังกล่าวได้จึงเป็นความเข้าใจ