ป้ายเชียงราย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

๑ วันเท่านั้น แต่ความล่าช้าเกิดจากผู้แทนจ าหน่ายไม่สามารถออก

หลักฐานต่างๆส าหรับการจดทะเบียนให้ผู้ซื้อรถได้ครบถ้วนนั้นเอง

ซึ่งการใช้รถดังกล่าวท าให้รัฐขาดรายได้จากภาษีประจ าปีในแต่ละปี

เป็นจ านวนมาก และไม่สามารถตรวจสอบผู้ขับรถที่กระท าฝ่าฝืน

กฎหมายหรือน ารถไปใช้ในการกระท าความผิดหรือตรวจสอบรถที่

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประการส าคัญที่ท าให้

มีการใช้ป้ายเชียงรายแดงขึ้นอีก คือ ประชาชนที่ต้องการเลือกหมายเลข

ทะเบียนรถตามความเชื่อและความนิยมจะมาขอใช้หมายเลข