ป้ายโฆษณา

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

(3) ไม่ชำระภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบภายในเวลาที่มักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆ ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสีย

ภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่ม

งานราชการหรืองานภาคเอกชนกรุงเทพมหานครมอบหมายมีอำนาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้ว่างานราชการหรืองานภาคเอกชนกรุงเทพมหานครได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือ

ไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ว่างานราชการหรืองานภาคเอกชนกรุงเทพมหานคร ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่างานราชการหรืองานภาคเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่า งานราชการหรืองานภาคเอกชนกรุงเทพมหานครว่าให้รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาลเสียก่อน

2.6 การขอคืนเงินค่าภาษี

ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจำนวนเงินที่ได้ประเมิน