ป้ายโฆษณา

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

ได้เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบแล้วข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบชำรุดไม่ต้องชำระเฉพาะปีที่ติดตั้ง

(3)   เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่ได้เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบแล้ว

อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเพิ่ม ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มข้อความชำระตามประเภทข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเฉพาะส่วนที่เพิ่มข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่ลดขนาด

ไม่ต้องคืนเงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยนขนาดต้องชำระใหม่ ให้เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเดิมแล้ว

แต่กรณี

1.5 ฐานภาษีและอัตราภาษี