ป้าย

Posted on: มีนาคม 6, 2016, by :

ปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนนที่ดีต้องต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีสร้างความรู้สึก ให้ผู้รับสารเกิดความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์  เกิดความต้องการในการบริโภค

  1. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (action) งานแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนนต้องต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารมีความรู้สึกคล้อยตาม จนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาเพื่อการแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนน มีดังนี้

  1. ใช้ภาษาสามัญ ง่าย ๆ สุภาพเข้าใจง่าย สละสลวยหนุ่มนวล  ชวนสนใจ
  2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
  3. ใช้ถ้อยคำ ภาษาที่ถูกต้อง ต้องเป็นป้ายเชียงรายที่เหมาะสมกับสถานที่ ไม่ใช้ภาษาแสลง วิบัติ หรือคำต่ำกว่ามาตรฐาน
  4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน ไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัด หรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม
  5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวม เข้าใจได้สองแง่สองมุม คำผวน  คำภาษาตลาด
  6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น
  7. ควรใช้คำที่ต้องเป็นป้ายเชียงรายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเทศะและบุคคล ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น

9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุค