ป้าย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

ทะเบียนรถที่ประชาชนนิยมขอใช้ ซึ่งจะต้องรอให้ถึงหมวดอักษร

หรือหมายเลขทะเบียนที่ตนจองหรือประสงค์จะขอใช้เสียก่อน

จึงเป็นสาเหตุที่ป้ายเชียงรายแดงยังคงมีอยู่บนท้องถนนอีกประการหนึ่ง

กล่าวโดยสรุปว่า ป้ายเชียงรายแดงใช้บนท้องถนนได้เฉพาะกรณี

เพื่อขายเพื่อซ่อมเท่านั้น จะใช้รถใหม่ป้ายเชียงรายแดงโดยทั่ว ๆ ไปบน

ท้องถนนถือว่าใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

มีความผิด….ต ารวจสามารถด าเนินการปรับได้ตามกฎหมาย….

“กำรคืนควำมสุขให้ประเทศชำติของเรำน่ำอยู่ยิ่งขึ้น พวกเรำ

ชำวไทยต้องร่วมด้วยช่วยกัน ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยด้วยควำมพร้อม

เพียงกันนะค่ะ….”