ผลิตภัณฑ์

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

ผลิตภัณฑ์  เกิดความต้องการในการบริโภค

4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (action) งานโฆษณาต้องต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารมีความรู้สึกคล้อยตาม  จนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า

ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณา มีดังนี้

1. ใช้ภาษาสามัญ ง่าย ๆ สุภาพเข้าใจง่าย  สละสลวยหนุ่มนวล  ชวนสนใจ

2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา

3. ใช้ถ้อยคำ ภาษาที่ถูกต้อง ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ ไม่ใช้ภาษาแสลง วิบัติ หรือคำต่ำกว่ามาตรฐาน

4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน ไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัด หรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม

5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวม เข้าใจได้สองแง่สองมุม  คำผวน  คำภาษาตลาด

6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น

7. ควรใช้คำที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเทศะและบุคคล  ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น

9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและโฆษณาเกินความจริง เป็นการดูถูกสติปัญญาผู้รับสาร