ผู้ซื้อ

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

ที่ผิดและการน าสมุดคู่มือประจ ารถส าหรับป้ายเชียงรายแดงมาใช้โดยทั่วไป

จึงเข้าลักษณะการใช้รถไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าว เกิดจากผู้จ าหน่ายรถ

ไม่สามารถออกหลักฐานต่าง ๆ ให้กับผู้ซื้อเพื่อน ามาจดทะเบียนได้

ทันที ท าให้ผู้ซื้อรถต้องใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไปก่อน และจะ

กล่าวอ้างกับผู้ซื้อรถว่า ยังอยู่ระหว่างจดทะเบียนกับกรมการขนส่ง

ทางบกไม่แล้วเสร็จ(“ทะเบียนอยู่ที่ขนส่งครับ”) ซึ่งความเป็นจริงแล้ว

กระบวนการขั้นตอนที่ล่าช้ามิได้เกิดจากกรมการขนส่งทางบก

หากผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรมการ

ขนส่งทางบกสามารถด าเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายใน