ยุค

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

แบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเสนอ  นักการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่งสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็น  3  ประเภท  คือ

3.1 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทสิ่งพิมพ์ (print Media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่ประชาชน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์รายวัน  หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์  นิตยสาร  ใบปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  คู่มือการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  แบบตัวอย่างสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า (catalogs)  เป็นต้น

3.2 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ ( broadcasting media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้เสียง  ภาพ หรือตัวอักษร  ได้แก่  เสียงตามสาย วิทยุ  และโทรทัศน์ เป็นต้น

3.3 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทอื่น ๆ

หมายถึง  สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น  เช่น  ภาพยนตร์   อินเทอร์เนต   สื่อที่ใช้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่จุดขาย  รวมถึงสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน นอกสถานที่   เช่น  ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่  ป้ายเชียงรายราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  ธงราว  แผ่นป้ายเชียงรายต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก  ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ป้ายเชียงรายรถประจำทาง  หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร  ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันรอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

  1. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ  ชื่นชมหรือชอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ  จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการได้  ในทางการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าและบริการ