รับแจ้ง

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดย

ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้ชำระเงินค่าภาษี

2.7 บทมักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆโทษ

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ

หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้า

ระยะเวลาที่กระทำความผิด

ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบคือให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาย