ราคาแพง

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

4. จำนวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเงื่อนไขการรับเป็นสมาชิก ทำให้ไม่สูญเปล่า

5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสือพิมพ์

ข้อจำกัดของนิตยสาร

1. ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนังสือพิมพ์

2. การจัดจำหน่ายและเผยแพร่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่ม

3. ขาดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์

4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดซื้อหรือจับจ่ายได้

5. มีจำนวนจำหน่ายและเผยแพร่คอนข้างน้อย

4. สื่อบุคคล (Personal Media)

ข้อดีของสื่อบุคคล

1. เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ

2. ทำให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ำเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า

3. เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต้องสามารถมองเห็นได้ชัดโต้ตอบกันได้ทันที

4. ผู้พูดต้องสามารถมองเห็นได้ชัดปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที