รายละเอียด

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา และให้เหตุผลกับผู้บริโภคว่าทำไหมถึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

โดยการสร้างความต้องการในสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและใช้รายละเอียดข้อมูล ในการเลือกตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์

กระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือมีความต้องการใช้สินค้าขึ้นกว่าเดิม สร้างความตื่นเต้นและรีบเร่งให้

กับผู้พบเห็นโฆษณาต้องหามาใช้ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น

ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ บทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพลัีกษณ์ที่ดีให้

เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาษาที่สละสลวย การใช้ภาพประกอบ ที่จะสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค

บทโฆษณามีความสำคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร หรือผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มเป้า *** ย

ทางการค้าให้มีพฤติกรรมต่อ ผลิตภัณฑ์ตามที่นักโฆษณาได้ตั้งเป้า *** ยไว้ โดยบทโฆษณาที่ดีสามารถชักนำพฤติกรรม

ของผู้รับสารนั้นไปสู่การกระทำตามที่ นักการตลาดต้องการ