ลูกค้า

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

2. ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้า

เป็นการใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนในการกล่าวถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

3. ให้ความมั่นใจ

เป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

4. ยั่วยุให้เกิดการตัดสินใจ

เป็นการใช้ถ้อยคำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้  สุภาวดี  สุประดิษฐ์อาภรณ์ (2550, หน้า 17)  กล่าวถึง  การใช้ภาษาโฆษณา

สรุปได้ดังนี้

1. มีการใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด

ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ใช้คำพูดหรือข้อความ ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแต่อ่านแล้วต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีที่จะจับใจความ ได้ทันที

2. มีความชัดเจน

ไม่กำกวมในข้อความโฆษณา คือใช้คำพูดที่ผู้รับสารอ่านหรือได้ยินแล้ว ปราศจากข้อสงสัย เพื่อที่จะต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีตอบคำถามที่คาดว่าผู้รับสารต้องการที่จะ