สรรพคุณสินค้า

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

ทราบได้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูด สำนวนโวหาร หรือข้อความ ที่กำกวมทำให้ตีความได้หลายทาง หรือต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีที่จะตีความได้หลายทาง หรือต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีที่จะ ตีความได้หลายความหมาย

3. ใช้ภาษาที่อ่าน หรือฟัง เข้าใจง่ายกับการบรรยายถึงสรรพคุณสินค้า

อาจมีการใช้ สำนวนภาษาที่แตกต่างจากโครงสร้างในภาษาไทย กล่าวคือไม่ยึดติดกับหลักภาษาไทย มากจนเกินไปเพื่อให้ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน อายุ อาชีพ และเพศ  แต่ต้องคำนึงถึงว่าจะทำให้เกิดผลให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือเกิดผลในทางลบได้ อย่ามุ่งแต่จะใช้ความแปลกใหม่ แต่เพียงอย่างเดียว ภาษาที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีถ้านำมาใช้อย่างต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่คุ้นเคย กันเป็นอย่างดี แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นภาษาที่หยาบคาย

สันทนี  บุญโนทก, รักษ์ศิริ  ชุณหพันธรักษ์ และสิริมา  เชียงเชาว์ไว (ม.ป.ป., หน้า 100-101)  กล่าวถึงหลักการเขียนข้อความโฆษณา  ไว้ดังนี้

1. ต้องทำให้ผู้รับสารเกิดความสะดุดตา  สะดุดใจ (attention) โดยอาจใช้คำพูด  ถ้อยคำให้ผลกระทบในทันที  ทำให้อยากจะฟังหรืออ่านข้อความต่อไป

2. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดแก่ผู้รับสาร (interest) การทำงานโฆษณาจะต้องทำให ้ผู้รับสารเกิดความสนใจในสารทันที

3. เพื่อสร้างความปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับสาร (desire) งานโฆษณาที่ดีต้องต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีสร้างความรู้สึก ให้ผู้รับสารเกิดความต้องการที่จะใช้