สิ่งแวดล้อม

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

– การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

– เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การใช้ทศวรรษและศตวรรษที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

1.  แบบพุทธศักราช

คำว่า ทศวรรษ  และศตวรรษ  เริ่มใช้โดยนักวิชาการตะวันตก  แต่ในปัจจุบันนักวิชาการไทยและสื่อประเภทต่าง ๆ นิยมใช้คำว่า  ทศวรรษ  และศตวรรษ  ในการกล่าวถึงช่วงเวลา 10 ปี  และ 100 ปี  ตามแบบตะวันตกมากขึ้น  ซึ่งเห็นได้ในสื่อต่าง ๆ เช่น  บทความวิชาการ  สารคดี  รายการข่าว  ป้ายโฆษณา  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  กล่าวถึงอาณาจักรโบราณที่เคยตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยว่ามีหลายอาณาจักร  เช่น

อาณาจักรทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ 11-16)               มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม  และบริเวณใกล้เคียง

อาณาจักรละโว้  (พุทธศตวรรษที่ 12-18)                   มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลพบุรี

อาณาจักรลังกาสุกะ  (พุทธศตวรรษที่ 7-14)               มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

อาณาจักรพรลิงค์  (พุทธศตวรรษที่ 13-18)                 มีศูนย์กลางอยู่ที่