หน้าที่ของบทโฆษณา

Posted on: กรกฎาคม 20, 2014, by :

หน้าที่ของบทโฆษณา

นักเขียนโฆษณาแห่งดอยล์ กล่าวว่า “ความคิดในงานจะต้องทำให้คนอ่านโฆษณาจดจำคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้ได้”

การ บอกกล่า่วหรือรายงานหรือให้ความรู้แก่ผู้บริโภค การสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การทำให้เิกิดการยอมรับหรือ

เชื่อถือในผลิตภัณฑ์ และให้ความบันเทิงในการชมการอ่าน หรือการรับฟังโฆษณา ดังต่อไปนี้

หน้าที่ในการบอกกล่าวรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่จะให้ ประโยชน์กับผู้บริโภคได้ ทั้งข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย วิธีการใช้ การให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

หน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือเชื่อถือ โดยนักเขียนบทโฆษณาจะต้องเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆ ไมว่าจะเป็นข้อความ

รูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้สี แสง และเสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างมีศิลปะและใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

หน้าที่ให้ความบันเทิง โดยการใช้ภาพ แนวเรื่อง คำพูด ข้อความเทคนิคพิเศษ หรือเสียงประกอบต่างๆ ให้เกิดความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน ขบขัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้