หลากหลาย

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

งานเขตที่ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ สำหรับข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะที่ต้องเสียภาษี ให้ยื่น ณ สำนักงาน

เขตซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในท้องที่นั้น

2.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้การประกอบกิจกรรมต่างๆการยื่นแบบฯ

กรณีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบใหม่ ให้เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสำเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่

– ใบอนุญาตติดตั้งข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ, ใบเสร็จรับเงินค่าทำข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้างานราชการหรืองานภาคเอกชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

แสตมป์ตามกฎหมาย)