อ้างอิง

Posted on: มีนาคม 6, 2016, by :

เป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

  1. ยั่วยุให้เกิดการตัดสินใจ

เป็นการใช้ถ้อยคำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้  สุภาวดี  สุประดิษฐ์อาภรณ์ (2550, หน้า 17)  กล่าวถึง  การใช้ภาษาแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนน

สรุปได้ดังนี้

  1. มีการใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด

ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ใช้คำพูดหรือข้อความ ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแต่อ่านแล้วต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะจับใจความ ได้ทันที

  1. มีความชัดเจน

ไม่กำกวมในข้อความแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนน คือใช้คำพูดที่ผู้รับสารอ่านหรือได้ยินแล้ว ปราศจากข้อสงสัย เพื่อที่จะต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีตอบคำถามที่คาดว่าผู้รับสารต้องการที่จะทราบได้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูด สำนวนโวหาร หรือข้อความ ที่กำกวมทำให้ตีความได้หลายทาง หรือต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะตีความได้หลายทาง หรือต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะ ตีความได้หลายความหมาย

  1. ใช้ภาษาที่อ่าน หรือฟัง เข้าใจง่ายกับการบรรยายถึงสรรพคุณสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

อาจมีการใช้ สำนวนภาษาที่แตกต่างจากโครงสร้างในภาษาไทย กล่าวคือไม่ยึดติดกับหลักภาษาไทย มากจนเกินไปเพื่อให้ต้องเป็นป้ายเชียงรายที่เหมาะสมกับสถานที่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน อายุ อาชีพ และเพศ  แต่ต้องคำนึงถึงว่าจะทำให้เกิดผลให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือเกิดผลในทางลบได้ อย่ามุ่งแต่จะใช้