เชียงราย

Posted on: มีนาคม 21, 2016, by :

ป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงราย   ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ถือว่า เป็น อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ( ที่มา :  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 )

(1)           ที่ติดหรือตั้งป้ายเชียงรายไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือ น้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ

(2)           ที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายเชียงรายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และต้องมีขนาดพื้นที่ หรือ น้ำหนัก  4  ลักษณะ คือ

(2.1)        ขนาดความกว้างของป้ายเชียงรายเกิน  50  เซนติเมตร หรือ

(2.2)        ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ

(2.3)        เนื้อที่ของป้ายเชียงรายเกิน  5,000  ตารางเซนติเมตร หรือ

(2.4)        มีน้ำหนักของป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายเชียงรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม

กรณีที่ป้ายเชียงรายที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นอาคาร การก่อสร้างป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟ จึงต้องขออนุญาต กับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ในการก่อสร้างป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่ก่อสร้างเพื่อติดหรือตั้งป้ายเชียงราย ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)           ป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเชียงรายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายเชียงรายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งต้องสูงไม่เกิน  6  เมตร จากส่วนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายเชียงรายนั้น

(2)           ป้ายเชียงรายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายเชียงรายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายเชียงรายนั้นมากที่สุด และมีความยาวของป้ายเชียงรายไม่