เหตุการณ์

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

3. เป็นสื่อที่มีผลทางจิตวิทยาสูง เพราะน้ำเสียง ลีลาในการพูดหรือเสียงประกอบ ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี

4. เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น ๆ ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสร้างความถี่และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก

5. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มผู้ฟังได้ โดยเลือกแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนในรายการหรือเวลาที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

6. เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดปรับเปลี่ยนข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของสื่อวิทยุ

1. มีข้อจำกัดด้านการสร้างสรรค์ ขาดการจูงใจด้านภาพ ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสาธิตการทำงานของสินค้าหรือบริการได้

2. อายุของเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงสั้น หากผู้ฟังพลาดรายการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน จะไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดย้อนมารับฟังได้อีก