แสดง

Posted on: ตุลาคม 11, 2013, by :

(5) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบทุกประเภทเมื่อคำนวณพื้นที่ของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบละ    200 บาท  ให้เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบละ 200 บาท

2. ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบสามาเนื่องจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตามขอรับแบบแสดงรายการภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ (ภ.ป.1) ได้ที่สำนักงานเขตโดยไม่คิดมูลค่า

กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตนพร้อมวันเดือน ปี ส่งคืนพนักงาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้ ทั้งนี้จะนำส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทนหรือ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นแบบ

แสดงรายการภาษข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนัก