5.ป้ายเชียงรายต้องใช้วัสดุคุณภาพ เพื่อเน้นอายุการใช้งาน […]